Fysiikka

 1. Newtonin kolme lakia ovat Jatkuvuudenlaki, dynamiikan peruslaki ja voima ja vastavoima laki.
 2. a) jatkuvuuden laki: jos lasket esineen maahan, eikä siihen kohdistu mitään voimaa se pysyy paikoillaan

b) dynamiikan peruslaki: Jos lyöt tkpllä varasta tällöin tkpn voimaan vaikuttaa massa ja nopeus.

c) Voima ja vastavoima laki: Rakentaessa taloa tulee katon tuissa ottaa huomioon, että talvella se jaksaa kannatella myös katon lisäksi katolla olevaa lunta.

Voiman momentti

1.Momentti eli vääntövoima.

2. Arkielämässä hyödynnän momenttia esimerkiksi korjatessa mopoa.

3. Mitä kovempaan väännät kättä sitä suurempi paine siihen kohdistuu.

Paine

 1. Suure, joka ilmaisee pinta-alaan kohdistuvaa voimaa.
 2. Esim. Baari, psi ja pascal.
 3. Mitä suurempi pinta-ala on sitä pienemmäksi paine muuttu koska se jakaantuu suuremmalle alueelle. Esim Jos verrataan neulan ja puukapulan aiheuttamaa kipua kädelle, on neulan kipu kovempi koska se kohdistaa suuremman paineen pienelle alueelle.
 4. Voima jaettuna pinta-alalla = Paine
 5. Noin tuhat hPa
 6. 1. Absoluuttinen paine: Absoluuttiseksi sanotaan painetta jonka vertailu arvona on ideaalinen tyhjiö.

2. Suhteellinen paine: Suhteellinen paine on mitattu paine ottaen lähtökohdakseen erilainen paine.

3. Alipaine: Alipaine tarkoittaa kohteen pienempää painetta verrattuna ympäristöön.

4. Ylipaine: Ylipaine tarkoittaa kohteen suurempaa painetta verrattuna ympäristöön.

5.Tyhjiö: Tila jossa paine on huomattavasti pienempi kuin maan pinnalla.

6. Matalapaine: Matalapaineessa ilmanpaine on pienempi kuin ympäröivillä alueilla.

7. Korkeapaine: Korkeapaineessa ilmanpaine on suurempi kuin ympäröivillä alueilla.

7.Nyt on matalapaine.  19.5.2017 Lähde: Ilmatieteenlaitos.

8. Turbo ahdetun Bmw:n pakosarjassa.

9.Paine esiintyy turvallisuusalalla turvasumute pullossa.

Tiheys

 1. Suure, joka ilmaisee kappaleen massan suhteessa sen tilavuuteen
 2. Tiheys riippuu paineesta ja lämpötilasta
 3. Vedentiheys 1000kg/m3. Puukauhakelluu koska se on keveämpi mutta sen pinta ala voi olla sama kuin teräs kauhassa. Teräs kauhan tiheys on suurempi.
 4. Teräksen tiheys on 7850 kg/m3. Messingin tiheys on 8800 kg/m3. Teräs vie suuremman tilan kuin messinki koska messinki on tiheämpää ainetta.
 5. Suurissa taphtumissa ihmisten tiheys tietyllä alueella vaihtelee.

Rikosilmoitinjärjestelmät

 Tehtävä 1: 

Rikosilmoitinjärjestelmä on laitteisto joka suojaa valvomalla esimerkiksi tiloja, rakennuksia ja alueita tai tiettyjä kohteita esimerkiksi kassakaappeja erilaisten ilmaisimien avulla. Ilkivallasta tai murtautumisesta aiheutunut hälytys voidaan ohjata vartioimisliikkeelle, hätäkeskukselle tai järjestelmän käyttäjälle.

Rikosilmoitinjärjestelmiä on kolmea eri tyyppiä:.Osoitteellinen rikosilmoitinjärjestelmä

Osoitteellisessa rikosilmoitinjärjestelmässä jokainen esimerkiksi liiketunnistin on kytketty pääkeskukseen siten, että kun liiketunnistin havaitsee liikkeen voidaan  pääkeskuksesta paikantaa tunnistimen sijainti. Voidaan kaapeloida tai toteuttaa langattomana. Tätä voidaan käyttää paikoissa jossa on todella arvokasta tavaraa ja rikoksen tekijä on saatava nopeasti kiinni.

 2. silmukka rikosilmoitinjärjestelmä

Silmukka rikosilmoitinjärjestelmässä tunnistimet kytketään siten että esimerkiksi yhden rakennuksen tunnistimet on yhteydessä toisiinsa ja näin ollen pääkeskuksesta ei voida päätellä mistä paikkaan rakennusta hälytys on tullut vaan hälytys voi olla missä vain rakennusta. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi kouluissa.

3. Langaton rikosilmoitinjärjestelmä

Langatonta rikosilmoitinjärjestelmää voidaan käyttää esimerkiksi silloin kun kaapelointi on mahdotonta ,hankalaa tai liian kallista. Langattomassa rikosilmoitinjärjestelmässä tiedonsiirto tapahtuu radiotaajuuksilla. Käytettävissä on samat komponentit kuin langallisissa järjestelmissä. Sen tyypillinen kantama on 10-100m, riippuen asennuspaikasta. Välivahvistimilla kantomatkaa voidaan pidentää. Käyttöjännite paristosta tai pienoisakuista.

a) Yleensä rikosilmoitinjärjestelmään kuuluu Ilmaisimet, Keskusyksiköt, Käyttölaitteet, Varavirta ,Robottipuhelin joka välittää järjestelmän tietoa eteenpäin,Tiedonsiirtolaite

b) Ilmaisin huomaa poikkeustilan esimerkiksi liikkeen rakennuksessa jonka jälkeen se lähettää tiedon eteenpäin kaapelia tai radiotaajuuksia pitkin. Keskusyksikkö sisältää järjestelmän.  Käyttölaitteella käytetään ja hallitaan järjestelmää. Varavirta esim. akku takaa suojauksen myös sähkökatkos aikana. Robottipuhelin välittää järjestelmän tiedon eteenpäin.  Tiedonsiirtolaite kuljettaa tiedon ilmaisimesta keskusyksikköön.

Tehtävä 2.

a) Passiivinen infrapunailmaisin:” Passiivinen infrapunailmaisin on yleisin liikeilmaisimista. Se tunnistaa infrapunasäteilyn voimakkuuden nopeat vaihtelut, jotka johtuvat kehon tai muun lämmönlähteen liikkeestä.” ( passive infrared detector)

Aktiivinen infrapunailmaisin/Linjailmaisin: Käytetään esimerkiksi liikenne valoissa. Toimii samalla periaatteella kuin passiivinen ilmaisin mutta on kuitenkin koko ajan aktiivisessa tilassa. (active infrared detector)

Magneettikosketin: ”Reagoi kun kaksi eri pintaa – magneetti ja vastakappale – erkanevat toisistaan. Magneettikosketinta käytetään ovien valvonnassa, mutta jossain tapauksissa myös ikkunoiden aukioloa on perusteltua valvoa magneettikoskettimilla.”(magnetic contact)

Mikroaaltoilmaisin:” Mikroaaltoilmaisin lähettää mikroaaltopulsseja ja vastaanottaa niiden heijastuksen liikkuvasta objektista” (microwawe detector)

Ryöstöpainike/Paniikkipainike: Esimerkiksi kaupan kassoilla kassamyyjän läheisyydessä sijaitseva nappi. Mikäli kaupassa tapahtuu poikkeustila voi myyjä kutsua vartijan paikalle nappia painamalla.  (panic button)

Lasirikkoilmaisin: ”Lasirikkoilmaisimen toiminta perustuu särkyvän lasin aiheuttaman äänen tunnistamiseen. Ilmaisin havaitsee rikki menevän lasin 9 metrin päästä. Ilmaisimen herkkyys on säädettävissä.” (glass break detector)

Tärinäilmaisin/seisminen ilmaisin: Toimii Liikkeen tai tärinan aiheuttamasta energiasta ja laukaisee näin hälytyksen. (seismic deector)

Vuotavakaapeli: Vuotavakaapeli on sopivasti rei’itetty koaksiaalikaapeli joka jakaa signaali kaapelista ympäristöön. (leaky cable)

Kosteusilmaisin: Aktivoituu nesteen tai kosteuden vaikutuksesta. Kosteusilmaisin hälyttää vedestä ja muista nesteistä. (humidity indicator)

Lämpöilmaisin: Aktivoituu ilmanlämpötilan vaihtelusta ja aiheuttaa näin hälytyksen. (heat detector)

Savuilmaisin: ”Pistemäisessä ioni-ilmaisimessa on kaksi kammiota, joiden läpi kulkee sähkövirta: avoin mittauskammio ja suljettu vertailukammio. Kun savu pääsee mittauskammioon, kammion jännite muuttuu. Kun muutos vertailukammion jännitteeseen on riittävä, laite hälyttää.” (smoke detector)

Lähteet: http://www.Finalert.fi.   http://www.electra.fi . http://www.ss-palvelut.fi. http://www.taloon.com.  www.Wikipedia.org

Tehtävä 3.

Doppler-ilmiö: Aaltoliikkeen taajuudessa tai aallonpituudessa tapahtuva muutos joka johtuu aaltojen lähteen ja havaitsijan liikkeestä toisiinsa nähden. (Mikroaaltoilmaisin)

Kosteus: Ilmassa olevaa vesihöyryä jota ei tavallisesti näe tai tunne. (Kosteusilmaisin)

Lämpö:  Lämpö on molekyylien värähtelystä syntyä liikettä. (Lasirikkoilmaisin, Paloilmaisin) Lämpösiirtyy lämpimästä kylmään. Se voi liikkua Kulkeutumalla, johtumalla ja säteilemällä.

Magneettisuus: Ilmiö magneettisten sekä sähkövirtojen ja liikkuvien sähkövarausten välillä. (magneettikosketin)

Sähkömagneettikenttä: Sähkömagneettinen säteily eli sähkömagneettiset aallot muodostavat sähkömagneettikentän aaltoliikkeen. (Vuotavakaapeli)

Sähkömagneettinen säteily: Sähkömagneettinen säteily eli sähkömagneettiset aallot ovat sähkömagneettisen kentän aaltoliikettä. (infrapunailmaisin, Mikroaaltoilmaisin)

Taajuus: Kuvaa toistuvien ilmiöiden tapahtumien määrää. (Langaton rikosilmoitin järjestelmä) Yksikkö herzi. Kun aallonpituus kasvaa nii taajuus pienenee

 

3 c)

Suure Suureen tunnus Yksikkö Yksikön tunnus
Lämpötila T Celsius °C
Jännite U Voltti V
Taajuus F Herzi Hz
Äänenpaine p Pascal Pa
Teho P Watti W

Pituus                                    l                                             Metri                                    m

3 d)

nimeton-ssss

Kuvassa on tietokoneen arvokilpi joka kertoo laitteesta olennaisia tietoja.

1.Ensimmäinen merkintä jossa on roskakorin kuva tarkoittaa sitä että konetta ei saa hävittää normaalijätteeseen vaan se on toimitettava ongelmajätepisteeseen.

2.Toinen (CE) merkintä mahdollistaa tuotteiden vapaan liikkuvuuden euroopan alueella. Se on valmistajan ja maahantuojan oma vakuutus siitä ,että tuote täyttää vaatimukset.

3.CCC Merkintä on Kiinalaisen testauslaboratorion kansainvälinen tunnus.

4.FCC-merkintä on yhdysvalloissa myytävien tai valmistettujen elektronisten laitteiden sertifiointi. Tällä sertifioinnil-la luvataan tuotteen elektromagneettisen säteilyn olevan alle Federal Com-munications Commission asettamien rajojen.

Sähköturvallisuus

Sähköturvallisuudella tarkoitetaan sähköiskun tuottamien vammojen, tuhojen sekä kuolemien minimointia.

Sähköturvallisuutta voidaan parantaa asianmukaisella koulutuksella sekä yleisellä perehdyttämisellä.

Oikeanlaiset ja huolellisesti tehdyt kytkennät ja muut sähkötyöt edesauttavat sähköturvallisuuden parantamista. Sähköturvallisuutta voidaan myös parantaa huoltamalla laitteita sekä tekemällä niistä turvallisia, esimerkiksi sulakkeita asentamalla turvaudutaan oikosulun aiheuttamalta vahingolta ja mahdolliselta tulipalolta.

Sähköturvallisuudessa tärkein perehdyttämisen kohde on koti, kotona kulkee verkkovirtaa pistorasioissa ja niiden kanssa tulee toimia oikein ja huolellisesti, koska niistä saatu sähköisku voi olla kohtalokas.

Laskukaavat

Tehon laskentakaava

P = \frac{dW}{dt},

 • P = teho
 • W = mekaaninen työ
 • t = aika

Sähkö teho voidaan laskea kertomalla Teho (voltti)  ja Virta (ampeeri).

Voltti x Ampeeri = Teho (Watti)

Koska arvokilvestä ei selvinnyt tietokoneen sähköarvoja laskimme akun tehon

4.29 ampeeria kertaa 11.4 voltti on 48.9 Wattia. Joten tietokoneen akun teho on 48.9 Wattia.

Akun lataamiseen menee vuorokaudessa 1173.6 wattituntia. Yksi  kilo Watti tunti maksaa 4.49 senttiä joten vuorokaudessa latausmaksaa 5 senttiä plus muut kulut = noin 10 snt.

Sähkön hinnan lähteenä käytimme fortumin hintoja.

4. Kehäsuojaus

Kehäsuojauksella valvotaan alueen rajoja sekä rajojen sisäpuolella sijaitsevia rakennuksia. Kehäsuojauksen tavoite on estää luvaton tunkeutuminen alueelle. Kehäsuojaukseen sisältyy kehä, alue, kuori, tila ja kohde suojaus.

Kehäsuojauksena voidaan käyttää esim. aitaa tai hälytysjärjestelmää, myös ”asiaton oleskelu kielletty” merkinnät ovat kehäsuojausta vaikkei ne tunkeutumista estäisikään.

Aluesuojauksessa voidaan käyttää valoja tai valvonta kameroita. Alue on yleensä tontin piha.

Kuorisuojauksessa voidaan käyttää lasirikkoilmaisimia tai tärinäilmaisimia. Kuori on rakennuksen seinästö.

Tilasuojauksessa voidaan käyttää passiivista infrapunailmaisinta tai mikroaaltoilmaisinta jotka hälyttävät pääkeskukseen. Myös kameroilla voidaan valvoa tilan liikkeitä.

Kohde suojauksessa voidaan käyttää valvontakameroita tai linja-ilmaisimia myös lukittu lasivitriini suojaa kohdetta . Kohde voi esimerkiksi olla arvokas esine.

5. Tehty Moodleen

10. a)

Poistumisviive: Kun rikosilmoitinjärjestelmä kytketään päälle on kytkijällä esim. 2min aikaa poistua rakennuksesta.  (the exit)

Akkuvarmenus: Rikosilmoitinjärjestelmään kytketyt akut jotka takaavat toiminnan sähkökatkosten aikaan. (Battery back-up)

Päällekytkentä/ yö tila:  Rikosilmoitinjärjestelmän käyttölaitteesta asetetaan järjestelmä toimintaan. (Nightmode)

Sisääntuloviive:  Ja kun järjestelmä kyktetään taas pois päältä on kytkijällä 2 min aikaa kytkeä järjestelmä pois päältä tullessaan rakennukseen.( Entry delay)

Poiskytkentä: Toiminto jolla kytketään järjestelmä pois päältä eli päivä tilaan.

Ilmaisimen irtikytkentä / Silmukan ohittaminen /Silmukan eristäminen: Toiminto jolla saadaan tietty rikosilmoitin silmukka kytkettyä pois valvonnasta. ( Loop Bypass)

Uhkatunnus: Uhkatunnus on normaali käyttäjätunnus, mikä lähettää tunnusta käytettäessä Uhkatunnus -raportointikoodin rikosilmoitinjärjestelmän hälytyskeskukseen. Mistä tahansa käyttäjätunnuksesta voidaan tehdä uhkatunnus. (The threat of ID )

 

Exit delay: When you put intrusion detection system on you have for example 2 min time exit building.

Battery back-up: This ensures that the detector and system operating in power failure time.

Night mode: Intrusion detection system Using the device is set to system operations.

Entry delay: For example when you go in the apartment you have 2 min time shut intrusion detection system off to day mode

Loop bypass: The function of obtaining a certain intrusion loop connected off.

The threat of ID: The threat of user ID is normal, which is used to send recognize burglar alarm system to the central station.

 

 

 

 

 

 

Rakenteellinen murtosuojelu englanti.

Suomi Englanti sanastoa:

Camera: Kamera

Keys: Avaimet

Lock: Lukko

Alarm: Hälytys

Guard: Vartija

Drill: Pora

Hammer: Vasara

Door: Ovi

Screwdriver: Ruuvimeisseli

Computer: Tietokone

Install: Asentaa

Professional: Ammattilainen

Window: Ikkuna

Roof: Katto

Knife: Puukko

Measure: Mitta

Pensil: Kynä

Code: Koodi

Motion sensor: Liiketunnistin

Electrical works: sähkötyöt

Handle: Painike/kahva

Door frame: ovenkarmi

Tool: Työkalu

Recording camera surveillance: Tallentava kameravalvonta

Multimeter: Yleismittari

Pliers: Pihdit

Side cutters: Sivuleikkurit

Drill bit: Poranterä

Tool box: Työkalupakki

Tool vest: Työkaluliivi

Safety shoes: Turvakengät

Burglar alarm system: Varashälytinjärjestelmä

Magnetic switch: Magneettikosketin

Glass break detector: Lasirikkoilmaisin

Panic button: Paniikkipainike

Smoke detector: Savuilmaisin

Humidity indicator: Kosteusilmaisin

Siren: Sireeni

Silent alarm: Hiljainen hälytys

Burglary: Murto

Robbery: Ryöstö

Lens: Objektiivi

Thermal camera: Lämpökamera

Needle eye lens: Neulansilmä objektiivi

Wall mount: Seinäkiinnitys

Ceiling Mount: Kattokiinnitys

Motion detection: Liikkeentunnistus

License plate identification: Rekisterikilven tunnistus

Facial recognition: Kasvojentunnistus

Fingerprint identification: Sormenjälkitunnistus

Video recorder: Videotallennin

Monitor: Monitori

Twisted pair: Parikaapeli

Shielded Twisted Pair: Suojattu parikaapeli

Fiber obtic cable: Valokaapeli

Wireless: Langaton

 

Lyhyt kuvaus murtosuojeluun liittyen:

Door lock parts

Lock on the door contains several of parts. Below is listed some parts of lock.

 • Interior handle = Interior handle is placed on the inside a house or the building. Turning the handle will open the door if it´s not locked up. Otherwise by twisting the rotary knob the door will unlock.
 • Exterior handle = Exterior handle is placed on the outside of the house or building. Turning the handle will open the door if it´s not locked up. Otherwise opening the door needs to have key or a code.
 • Lock spindle = Lock spindle compounds the interior- and exterior handles so they work at the same time. Except if the door is locked and other one of the handles is turned both of them don´t move.

Face- and Strikeplate = Face plate is placed on the door and strike plate on the door frame at same height. When door is closed the plates are connected and latch bolt from the face plate goes trough the strike plate so the door is held in place.

 

Rakenteellinen murtosuojaus 1.

Vaihe1snapchat-2448500130740583560

Turvasuojaus koostuu useasta eri osa-alueesta kuten esimerkiksi valvontajärjestelmät, asennuspalvelut sekä erinäiset lukko- ja ovivarusteista.

Turvasuojauksen tehtävissä toimivan tulee olla 18 vuotta täyttänyt , rehellinen sekä luotettava henkilö . Hänen tulee myös omistaa turvasuojaajakortti.

Turvasuojaajan palvelutehtäviin kuuluu mm. lukkosepän työt sekä sähköisten turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien suunnittelu, asennus ja ohjelmointi.

Myös kulun valvonta ja sähköiset ovi systeemit kuuluvat Turvasuojauksen piiriin.

Vaihe 3.

Murtosuojeluohje on tehty pohjaksi vakuutusyhtiöitä varten. Jokainen vakuutus yhtiö voi kuitenkin soveltaa ja rajoittaa vaatimuksia. Jos kiinteistö täyttää murtosuojelu ohjeen / vakuutusyhtiön velvoitteet saa  omistaja korvauksen tapahtuneesta rikoksesta vakuutusyhtiöltä. Mikäli vakuutusyhtiö katsoo että vaatimuksia ei ole täytetty voidaan vakuutus maksu hylätä.

 

Valmiussuunnittelu (tehtävä 3.)

Suomeen ja muihin valtioihin kohdistuu paljon erilaisia ulkoisia ja sisäisiä uhkia.Uhka tilanteiden välttämiseksi on erillaisia keinoja. Viimeaikaiset valtioiden väliset kiristeet ovat johtaneet erilaisiin ”riitatilanteisii”.Myös ympäristö katastrofit ja suur onnettomuudet uhkaavat koko maailmaa. Lähi-idässä valtion sotivat keskenään erilaisten syiden takia.

Terrorismi

Suomi voi joutua esimerkiksi terrorismin kohteeksi , koska pakolaisten mukana suomeen voi tulla terroristeja. Muiden maiden kohdalla terrorismi on myös tosi nykyaikainen vaara. Suomessa terrorismi ei ole olennainen uhka, mutta täysin mahdollinen. Viime aikoina otsikoihin noussut ISIS järjestö on tällähetkellä yksi pahamaineisin terroristijärjestö. ISIS julkaisee melkein päivittäin sairaita teloitusvideoita  saadakseen ihmiset pelkäämään.

Linkki aiheesta Pariisin terrori-isku: http://www.hs.fi/ulkomaat/a144741401

Ympäristöuhat

Ympäristöuhat ovat olennaisia jokaisessa valtiossa. Ympäristö uhkia on paljon , kuten pyörremyrskyt,tsunamit ja öljyvuodot. Niihin ollaan kuitenkin varauduttu ja niiden tekemiä tuhoja voidaan vähentää sekä evakoimalla ihmisiä voidaan säästyä henkilövahingoilta. Myös tulvat ovat ja tulivuoren purkaukset ovat tappaneet paljon ihmisiä. Ilmastonlämpeneminen on myös yksi tämänhetkisistä maailmanlaajuisista ongelmista.

Thaimaan tsunamia käsittelevä linkki :http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201412190124710_ul.shtml

Pyörremyrskyn tuhoja:http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016052321608368_ul.shtmls

Suuronnettomuudet

Suuronnettomuudet kuten isot tulipalot , räjähdykset myös juna ja lentokone onnettomuudet tekevät yleensä suurta vahinkoa ja niissä myös voidaan meneettää ihmishenkiä. Lentokone onnettomuudet ovat aina vakavia!

Suur onnettomuutta käsittelevä linkki:  http://www.iltalehti.fi/uutiset/201607220151959_uu.shtml

Sodat

Valtioiden väliset tai sisäiset sodat ovat aina vakavia tilanteita. Se aiheuttaa ongelmia maan taloudelle, siviileille sekä kuormittaa luontoa.  Lähi-idässä valtion sotivat keskenään erilaisten syiden takia mm. uskonnollisilla kiistoilla on olennainen osa sotien syttyessä. Suomelle sota ei ole olennainen uhka, mutta siihen on puolustusvoimien kuitenkin varauduttava.

Linkissä näkyy osa sodan aiheuttamista tuhoista: http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016081822163950_ul.shtml

Voimahuollon häiriöt

Voimahuollon häiriöitä (esim sähkökatkos)  voi aiheuttaa onglemia kodin lämmityksessä. Mikäli sähköä ei ole veden tulo tyrehtyy ja ruoan laitto ilman sähköä voi olla haastavaa.Talvella sähkökatkos voi olla ikävä yllätys.

Linkki Voimahuollon aiheuttamista tuhoista elintarvikemyymälässä: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016060921702657_uu.shtml

Vedenjakelun häiriöt

Vedenjakelu häiriö voi olla saastunut vesijohtovesi. Ilman puhdasta vettä ei ihmiset ja karja saa juotua. Jos karja ei saa vettä lihatuotanto heikkenee joka näkyy taas tuloissa.

Linkissä Saastunut juomavesi on sairastuttanut yli 6000 ihmistä : http://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/07/15/nokian-vesikatastrofi-sairastutti-noin-6000-ihmista

Epidemia ja pandemia

Epidemia on tietty väkiryhmä joka on altistunut esim virukselle. Pitkät ja voimakkaat vitus epidemiat voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa kuolemaa.Kouluissa ja päiväkodeissa on epidemia varsin yleine joskaan kouluissa ja päiväkodeissa ei yleensä ole tappavaa virusta. Pandemia tarkoittaa laajemmin levinnyttä virusta joten pandemia on epidemiaa laajempi.

Linkki käsittelee mahdollista epidemian leviämistä : http://www.iltalehti.fi/terveys/2012112016348676_tr.shtml

Talouden romahtaminen

Talouden äkillinen romahtaminen lisää työttömyyttä , köyhyyttä ja rikollisuutta.Talouden romahtaminen heikentää myös valtiota yleisesti. Talouden romahtaminen aiheuttaa työttömyyttä joka puolestaan aiheuttaa syrjäytymistä ja masentumista. Talouden tila on iso osa valtion yleistä terveyttä.

 

 

Valtio kohtaisten uhkien ehkäisy

Terrorismin ehkäisy

Terrorismia voidaan ehkäistä tarkalla rajavalvonnalla, tutkimalla epäilyttäviä henkilöitä , varautumalla ja vartioimalla tiukasti isoja tapahtumia. Terrorismin ehkäisemiseksi olennaisesa osassa on maiden välinen yhteistyö.

Ympäristöuhat

Ympäristöuhkia kuten pyörremyrskyjä tai hyökyaaltoja voi olla vaikea ehkäistä, mutta niiden tekemiä tuhoja voidaan kuitenkin rajoittaa. Evakuoinnilla voidaan estää henkilövahinkojen synty mikäli luonnon ääri-ilmiöt uhkaavat ihmisiä.

Suuronnettomuudet

Suuronnettomuuksien kuten räjähdyksien aiheutta vaara ihmisille voidaan lieventää esimerkiksi evakuoinnilla , nopealla toiminnalla ja riittävän aikaisella havainnoinnilla. Laajat ihmishenkiä vaativat tulipalot ovat melko harvinaisia mutta niidenkin aiheuttamia henkilövahinkomääriä voidaan vähentää esim riittävän aikaisella ja voimakkaalla sammutuksella. Lento ja juna liikenteen onnettomuuksia voidaan ehkäistä pitämällä reitti ja kalusto kunnossa ja kouluttamalla henkilöstö ammattimaisesti.

Sodat

Sotia voidaan ehkäistä pitämällä hyvät välit muihin valtioihin ja tekemällä yhteistyötä useiden valtioiden kanssa. Sotilaallisella valmiudella voidaan ilmaista muille valtioille ,että olemme puolustuskykyisiä tilanteiden vaatiessa. Rauhanturvaajilla voidaan turvata aselevon  pitävyys , esimerkiksi Lähi-idän maissa.

Voimahuollon häiriöt

Sähkökatkoksia voidaan ehkäistä maan alaisilla sähköverkoilla , jolloin ne ovat suojassa säästä riippumatta. Jos sähköverkko on poikki voitaisiin korvata se toisella reitillä , jolloin sähkö pääsee samaan kohteeseen eri reitillä.

Vedenjakelun häiriöt

Jos vedenjakelu jostain syystä vaarantuu esimerkiksi saastuu voidaan saastunut vesi korvata toisen kunnan vedellä. Pitkien sähkökatkoksien varalta voidaan vettä varastoida omiin tarpeisiin , koska yleensä sähkökatkoksien yhteydessä veden tulo heikentyy.

Epidemia ja pandemia

Epidemiat ja pandemiat voidaan ehkäistä sivistämällä ihmisiä siitä miten toimia mikäli epidemia tilanne sattuu. Asian mukaisilla rokotuksilla ehkäistään taudin leviäminen. Lääkärit jotka hoitavat epidemian uhria tulisi käyttää suojavarusteita. Myös lääkkeet viruksen saaneelle ihmisjoukolle voivat estää epidemian leviämisen.

Talouden romahtaminen

Hakeutumalla eroon velasta voidaan turvata talous. Taloutta voidaan turvata pitämällä hyvät välit ulkomaihin jolloin ulkomaankauppa onnistuu. Ennakoimalla taloutta ja keskittymällä tulevaan voidaan parantaa taloustilannetta. Järkevällä taloudellisella toiminnalla voidaan pitää taloustilanne vakaana, eli sopeutetaan käytettävissä olevat varat parhaalla mahdollisella tavalla tarpeita silmällä pitäen.

 

Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuudella turvataan työntekijöitä , tietoja , mainetta ,omaisuutta ja ympäristöä. Yritysturvallisuuden keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja parantaa tuottavuutta.”Turvallisuusjohtaminen on osa normaalia yrityksen johtamista. Tavoitteena ei ole erillinen turvallisuustoiminto, vaan yrityksen toiminnan jatkuvuuden, turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa.”.

Yristysturvallisuus koostuu yhdeksästä osasta.

Tietoturvallisuus

Tietoruvallisuus käsittelee tietojen , palveluide , järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista.

Tuotannon ja toiminnanturvallisuus

Sen tavoitteena on häiriötön tuotanto ja toiminta , nopea toipuminen häirion jälkeen sekä turvalliset tuotteet. Siihen kuuluu myös asian mukaiset työ-olosuhteet.

Työturvallisuus

Työturvallisuus turvaa työntekijöitä ja sen keskeisiä asioita ovat oikeat työtavat, kunnossa olevat tilat ja laitteet, työntekijän hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto sekä ammattitaito vähentävät tapaturmia.

Ympäristöturvallisuus

Valvoo ekologista turvallisuutta. Sen tavoitteena on myös ekologisen turvallisuudenhuomioiminen. Pyritään estämään suuria ympäristö vahinkoja , jotta ympäristö ei saastuisi.

Henkilöstöturvallisuus

Henkilöstöturvallisuus käsittelee henkilöstöstä johtuvaa riskien hallintaa.”Henkilöstöturvallisuuden perustana on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Henkilöstöturvallisuus suunnittelussa varaudutaan lomiin , poissaoloihin, työnkiertoon ja väliaikaisjärjestelyihin.

Pelastusturvallisuus

Pelastusturvallisuus on onnettomuusriskien hallintaa. Palon tai jonkun turvallisuus uhkan välttämistä. Esimerkiksi palotilanteisiin on tehty suunitelma jonka mukaan toimitaan palonsyttyessä.

Varautuminen ja kriisinhallinta

Varaudutaan työpaikalla tapahtuviin vaaratilanteisiin.Mikäli on tarvetta tarjotaan kriisiapua henkilöstölle , näin organisaatio säilyttää toimintakykynsä.

Väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta

Ennalta ehkäistään ja selvitetään tietojen väärinkäyttöjä , rikoksia tai muita toimintaan vaikuttavia tapahtumia jotka voi vaarantaa organisaation toiminnan.Esimerkiksi rikokset ovat toimintaan vaikuttavia poikkeamia.

Toimitila – ja kiinteistöturvallisuus

Huolehditaan hätäuloskäynnit asianmukaiseen kuntoon  eli palo tilanteen sattuessa uloskäynti on avoin. Ensiapuvälineet lisäävät myös toimitilaturvallisuutta. Huolehditaan paikat siistiin ja selkeään järjestykseen , jotta se ei estä suunniteltua toimintaa. Pidetään huoneiston ilma hyvälaatuisena.

 

Fortum Oyj

Fortum oyj on suomalainen energiayhtiö jonka toiminta keskittyy pohjoismaihin,Venäjälle,Puolaan ja Itämeren alueelle. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti sekä siihen liittyvät muut palvelut. Fortumin markkina.arvo on noin 16 miljoonaa euroa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998 . Toimitusjohtajana toimii Pekka Lundmark.

 

Yhtiön tärkein yritysturvallisuuden osa alue on mielestäni Henkilöstöturvallisuus koska Fortumin työntekijät tekevät paljon sähkötöitä. Yhtiön tulee varmistaa työntekijöiden turvallisuus ja asianmukaiset suojavarusteet.

Vr on yritys jonka kannalta toiminnan turvallisuu on erityisen tärkeää.

Vr:n yritysturvallisuus on erittäin tärkeää , koska se kuljettaa raaka-aineita ja ihmisiä päivittäin. Mikäli työturvallisuus ei ole kunnossa kärsivät siitä työntekijät ja matkustajat.

 

 

 

Finnairin toiminta

Finnairin kannalta tärkein yritysturvallisuuden osa-alue ?   Mielestäni se on varautuminen ja kriisin hallinta , koska lentäjillä pitäisi olla varautunut erilaisiin vaaratilanteisiin , koska heidän käsissä voi olla suuri ihmis määrä. Mikäli he eivät olisi varautunut poikkeustilanteisiin todennäköisyys selvitä tilanteesta olisi pienempi. Hyvin koulutettu henkilöstö on turvaksi koko henkilökunnalle ja matkustajille.

Valmiussuunnittelu (tehtävä 2.)

 

1.)Valtion johtaminen

Suomen valtiota johtaa kansan äänestämällä valitut henkilöt joihin kuuluu tasavallan presidentti, eduskunta (200 henkilöä), valtioneuvosto ja ministeriöt (14 henkilöä) sekä myös niiden alainen hallinto. Valtiolla on tavoiteena, että johtajat ovat ammattilaisia johtamisessa , jotka on valittu tehtäviinsä huolella, haastattelemalla sekä mahdollisella testaamisella. Valtion johdon täytyy voida tehdä perusteltuja päätösiä sekä toimeenpanemaan päätöksensä. Valtiota täytyy johtaa lainmukaisesti, eikä poikkeusoloissakaan pystytä muuttamaan perusoikeuksia ja niiden ydinsisältöä, kuten esimerkiksi terveyden ja hengen suojaa (terveydenhuoltoa täytyy olla tarjolla), henkilökohtaista vapautta (suojaa yksilöä julkisen vallan puuttumisilta) sekä omaisuuden suojaa (on kiellettyä kajota toisen omaisuuteen ilman tämän lupaa). Yksi eduskunnan tärkeistä tehtävistä on uusien lakien säätäminen ja toimeenpano.

2.) Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on pitää yhteyttä ulkovaltioihin ja varmistaa, että suomi saa äänensä kuuluviin maailmalla. Suomi osallistuu kansainvälisten järjestöjen kautta kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin joiden tavoitteena on ehkäistä ja rajoittaa kriisejä niiden syntypaikoilla.

Suomen valtiolla on 71 suurlähetystöä ympäri maailman. Edustustoverkkonsa avulla suomen valtio pystyy tukemaan ulkomailla asuvia suomalaisia. Tarvittaessa suomen valtion on kyettävä tarjoamaan ja vastaanottamaan kansainvälistä apua esim. luonnonkatastrofin sattuessa. Ulkomaan kaupalla on iso rooli suomen taloudessa, joten tuonnin sekä viennin on toimittava virheettömästi.

3.) Suomen puolustuskyky

Suomen valtion riittävä puolustuskyky ehkäisee suomen joutumista sotilaallisen voimankäytön tai painostuksen kohteeksi. Suomen puolustuskyky saa uskottavuutta yleisellä asevelvollisuudella, maanpuolustustahdolla sekä kansainvälisellä yhteistyöllä. Puolustushallinnon täytyy pystyä huolehtimaan laaja-alaisista turvallisuusuhista, joten he tekevät yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Puolustusvoimista on apua muille viranomaisille esimerkiksi kadonneiden etsinnöissä sekä öljyntorjuntatehtävissä. Puolustuvoimiin sisältyy monta erilaista erityisalaa, jotka yhdessä edistävät maamme turvallisuutta. Tällä hetkellä palveluksessa 30 500 henkeä. Sodan ajan vahvuus noin 230 000 henkeä.

4.) Sisäinen turvallisuus

 

Sisäisellä turvallisuudella huolehditaan sekä ehkäistään suomeen ja suomessa asuviin ihmisiin kohdistuvia rikoksia ja onnettomuuksia sekä ympäristö vahinkoja ja muita haitta tekijöitä. Turvallinen arki vaatii toimivan oikeusturvajärjsetelmän.Tuomioistuimet asettavat rikoksen tekijät oikeudelliseen vastuuseen . Poliisi ylläpitää yleistä turvaa ja järjestystä sekä ehkäisee rikoksia tehden yhteistyötä tullin ja rajavartion kanssa.Pelastus- ja ympäristöviranomaiset ehkäisevät parhaansa mukaan onnettomuuksia sekä ympäristövahinkoja. Suomessa tuomioistuimet jakautuvat kolmeen osaan käräjä- (27 kpl.), hovi- ja korkeinpaan oikeuteen.

5.)Talouden ja infrastruktuurin toimivuus

Infrastruktuuri jakautuu sosiaaliseen ja tekniseen infrastruktuuriin. Sosiaalisella infrastruktuurilla tarkoitetaan julkisia ja yksityisiä palveluita, mm. julkinen terveydenhuolto, joka on on yhteiskunnallemme elintärkeä. Teknisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan esim. liikenneverkkoja, jätehuoltoa, tietoliikenneverkkoja yms.Talousjärjestelmän toimiessa kansalaiset sekä elinkeinoelämä pystyy huolehtimaan perustarpeistaan. Myös valtio kykenee rahoittamaan toimintansa. Poikkeusoloissa viranomaiset säätelevät taloutta normaalia voimakkaammin turvatakseen kansalaisten hyvinvoinnin. Käytännössä talouden sääteleminen tapahtuu säätelemällä valtion tuloja, menoja sekä rahoitus- ja vakuutusmarkkinoita.Työvoimaa saatetaan tilapäisesti ohjata esim. korjaamaan suuronnettomuuksien seurauksia. Kuljetusten ja tietoliikenneyhteyksien toiminta on viranomaisten vastuulla, viranomaiset huolehtiva, että ne toimivat niin normaalioloissa kuin häiriö- ja poikkeustilanteissa. Myös energiaa , elintarvikkeita sekä puhdasta vettä on oltava aina tarjolla.

6.)Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky

Toimeentuloturva ja toimintakyky tarkoittaa yhteiskunnan kykyä tarjota ihmisille välttämätön sosiaaliturva ja sosiaali- sekä terveyspalvelut. Tarjoamalla ihmisille mahdollisuuden toipua kohtaamistaan vaikeuksista omin avuin ehkäisee syrjäytymistä sekä edistää yhteiskuntarauhaa. Viranomaiset pitävät yllä erityisiä seuranta- ja havainnointijärjestelmiä seuratakseen ja hallitakseen epidemioita sekä muita terveysuhkia, esimerkkinä seurantajärjestelmistä tautirekisteri sekä säteilyvälvontajärjestelmä. Terveyskriiseihin on myös varauduttava varmistamalla, että terveydenhuollon tarvikkeet, lääkkeet sekä laitteet ovat saatavilla kaikenlaisissa turvallisuustilanteissa.

7.)Henkinen kriisinkestävyys

Kun huolehditaan henkisestä kriisinkestävyydestä samalla vähennetään kriiseistä aiheutuvia henkisiä paineita sekä tehdään nistä toipumista helpommaksi. Saman aikaisesti parannetaan yhteisvastuullisuutta ja maanpuolustustahtoa. Käytännössä huolehtimalla koulutuksesta, kansalaistoiminnan jatkumisesta ja kulttuuriomaisuuden suojelusta pidetään yllä henkistä kriisinkestävyyttä. Kriisin kohdanneille ihmisille tarjotaan psykososiaalista tukea viranomaisten, kirkkojen sekä järjestöjen toimesta. Psykososiaalisella tuella tarkoitetaan ammattilaisen antamaa kriisitukea kriisin kohdannelle henkilölle, psykologit sekä kuraattorit yms.

 

Lähteet: Wikipedia, formin.finland ja yhteiskunnanturvallisuus.

Jere Honkamäki ja Iikka Taipale

Valmiussuunittelu

Tehtävä1: Oma elämä on täynnä vaaratilanteita jos niitä aletaan miettimällä miettimään , mutta esimerkkinä tästä vaikkapa liikenteessä kevytmoottoripyörällä ajaminen , joka voi johtaa liikenneonnettomuuteen. Talvella tykkään käydä lumilautailemassa , lumilautailu on laji jossa sattuu ja tapahtuu . Lumilautailussa itselläni on murtunut 2 kylkiluuta , käsi ja ranne. Mopo iässä sattui onnettomuus jossa murtui oikea käsi kahdesta kohtaa , mutta sekin oli itse aiheutettu.

Pienemmillä ihmisillä (lapsilla) motoriikka ei ole vielä niin kehittynyt joten kommelluksia sattuu. Lasten ajattelu maailma on vilkas ja tien varsilla leikkiminenkin aiheuttaa vaaratilanteita yllättävän monesti.

Aikuisilla vaaratilanteita voi aiheutta työtapaturmat ja liikenneonnettomuudet , myös liukkaat alueet aiheuttavat vaaratilanteen niin lapsille , aikuisille ja vanhuksillekin.

Vanhemmilla ihmisillä on yleensä hauraammat luut , eikä kuntokaan ehkä ole enää mitä paras , joten vaikka kaatumistilannekin voi aiheuttaa vamman.

Suurin osa suomen onnettomuuksista on kodin ja vapaa-ajan tapaturmia.Kotona turvallisuuta uhkaavia asioita voivat olla tulipalot, liukastumiset jollain tavalla myös sairaskohtaukset ja rikollisuus.Naisilla yleisimmä tapaturmat liittyvät keittiö sekä siivous askareisiin. Miehillä taas kodin huolto, ylläpito sekä rakennustöissä. Kotonasi on varmasti vaarallisia pesuaineita ja kemikaaleja , jotka ovat erittäin vaarallisia pienille lapsille. Kuumat pinnat hella, kiuas , uuni yms aiheuttavat suurimman osan palovammoista. Joillakin vanhuksilla saattaa olla huono muisti joka voi aiheuttaa hellan unohtumisen päälle ja muita vaaranpaikkoja.

Kodin valvonta , sekä hälytys laitteistolla voidaan helposti parantaa turvallisuutta rikosten varalta. Kamera valvonnalla on hyvä todistaa rikokset ja se auttaa rikollisten kiinnisaamiseksi. Mutta ovien , porttien ja ikkunoiden lukitseminen on tärkeintä.

Liikenteessä harmillisen useasti tavataan päihtyneitä kuskeja. Huumeet /Alkoholi ja liikenne ovat useasti tappava yhdistelmä. Päihteiden vaikutusen alaisena ajava ihminen vaarantaa oman ja muiden terveyden. Poliisi pyrkii valvomaan humalassa ajavia ihmisiä , mutta aina ei polisikaan saa juoppoja kiinni. Päihteet huonontavat arviointi ja reagointi kykyä joka liikenteessä tarkoittaa ajotaitojen heikentymistä huomattavasti.

Sairaskohtaukset kuormittavat niin sairaskohtauksen kokevaa henkilöä , että henkilön lähipiiriä.

Tehtävä 2 : Liikenne onnettomuuksien ehkäisyssä on tärkeintä ennakointi ja ylinopeuden välttäminen , puolestaan lumilautailussa suojien käyttö ehkäisee vakavimpia vammoja. Liukkaita alueita hiekottamalla ehkäistään kaatumisia. Ohjeistamalla lapsia oikean leikkipaikan etsimiseen ehkäistään alle jäämisen riskiä. Työtapaturmia voidaan estää käyttämällä asianmukaisia varusteita sekä noudattamalla suojavaruste määräyksiä. Työ paikalla työhön perehdyttäminen ja ohjeistus auttaa ehkäisemään tapaturmia.

Kaikkia vaaratilanteita ei voi aina estää , koska vahinkoja sattuu eikä  aina voi muistaa kaikkia asioita.

Kotona tapahtuvia vaaratilanteita voi ehkäistä palovaroittimilla , kameroilla ,erilaisilla hälytysjärsjestelmillä ja esimerkiksi kynnysten madaltamisella. Saunassa tapahtuvat palovammat voidaan ehkäistä turvakaiteilla kiukaan ympärillä.

 

4.3 Suomalaisten viranomaisten tekemä turvallisuustyö sekä velvollisuudet

 • Puolustusministeriö

Puolustusinisteriö vastaa puolustuspolitiikasta, sotilaallinen maanpuolustus, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen, sotilaallinen kiisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta.

 

 • Ulkoasiainministeriö

Ulko- ja turvallsuuspolitiikan tavoite on Suomen itsenäsyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

 • Sisäministeriö

Sisäministeriön toimialaa on poliisitoimi, rajaturvallisuus ja meripelastustoiminta, hätäkeskustoiminta, pelastistoiminta, siviilikriisihallinnan kotimaan valmiudet, maahanmuutto, turvapaikanhakijoiden vastaanotto

 • Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuualoja on hyvinvoinnin edistäminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, toimeentulo, vakuutusasiat, työelämä ja tasa-arvo.

 • Liikenne- ja viestintäministeriö

Ministeriön vastuulla toimivat liikenne- ja viestintäyhteydet, liikenne- ja viestintäalan lainvalmistelijat, EU-yhteistyö, kansainvälinen yhtesityö, hallinnoalan ohjaaja ja valvoja, budjettitalous, toimiluvat ja vationapu, ministeriön viestintä ja organisaatio.

Uhkat 4.2

 • voimahuollon vakavat häiriöt
 • tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt
 • kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt
 • yhdyskuntatekniikan vakavat häiriöt
 • elintarvikehuollon vakavat häiriöt
 • rahoitus- ja maksujärjestelmän vakavat häiriöt
 • julkisen talouden rahoituksen saatavuuden häiriintyminen
 • väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt
 • suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt ja ympäristöuhkat
 • terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus
 • rajaturvallisuuden vakavat häiriöt
 • poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus sekä
 • sotilaallisen voiman käyttö.

Voimahuollon vakavat häiriöt

Voimahuollon vakavat häiriöt voivat tarkoittaa esimerkiksi suurten sähköverkkojen sähkökatkoksia .

Linkki:http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014122318951537_uu.shtml

”200 ihmistä jäi tunneiksi ilman sähköjä Enontekiöllä”

Tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt

Esimerkiksi isojen operaatoreiden Elisa, Dna yms.. toiminta häiröitä vaikka puhelinverkon pitkäaikainen katkeaminen tms.

Linkki:http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014121618931862_uu.shtml

”Soneran puhelinverkot pahasti juntturassa”

 

 Rahoitus- ja maksujärjestelmän vakavat häiriöt

Rahoitus ja maksujärjestelmien häiriöitä ovat eismerkiksi  tilanteita jolloin rahaliikenne on jostain syystä jumissa eikä raha vaihda tiliä.

Linkki:http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016062821808574_uu.shtml

”Naisen pankkitili tyhjeni yhtäkkiä: Puuttui aikamoinen summa”

 Elintarvikehuollon vakavat häiriöt

Tilanne jossa jostain syystä elintarvikkeita ei pystytä tuottamaan tai sen kuljetus / toimitus ei ole mahdollista jostain syystä.

Linkki:http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015062719941043_uu.shtml

”MTK: Venäjän pakotteista järkyttävät tappiot”

Terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus

Terrorismi on viime aikoina ollut erityisen paljon julkisuudessa Ranskan iskujen myötä. Myös suuret rikollisjengit voivat olla vaaraksi yhteiskunnan ihmisille. Jengien väliset sodat ovat melko tuhoisia.

Linkki:http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016032321314176_ul.shtml

”Brysselin terrori-isku: Nämä miehet iskivät kentällä”

Lähteet:Iltalehti