Laajeneva turvallisuuskäsitys

 

Terveydellinen turvallisuuskäsitys

 •  tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa.
 • erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa sekä niiden edellyttämässä jälkihoidossa huolehditaan (esim. terveydellisistä ongelmista huolehditaan)
 • inhimillinen turvallisuus

 

Sosiaalinen turvallisuuskäsitys

 • sosiaalisen ympäristömme turvallisuus
 • turvalllisuutta edistävät palvelut (perus- ja ihmisoikeudet esim suoja työttömyydeltä)
 • esim. ihmissuhteet, työympäristö, koulu, harrastukset ja asuinympäristö
 • sosiaalinen vastuu ja keskinäinen solidaarisuus
 • työturvallisuus
 • esim opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisöjen turvallisuutta ja viihtyisyyttä varten kouluissa tulee olla järjestyssääntöjä ja järjestysmääräyksiä. Näillä edistetään koulujen sisäistä järjestystä
 • opetus- ja pelastussuunnitelman yhteydessä laaditaan suunnitelma ihmisten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä onnettomuuksilta ja muilta vaaratilanteilta.
 • suunnitelma tulee toimeenpanna ja sen noudattamista ja toteutumista  valvotaan
 • sosiaaliseen turvallisuus sektoriin liittyy uskontojen, kansallisuuksien, rotujen, kulttuurien ja kielten asema. Identiteetti ja sen turvaaminen.
 • ympäristöllinen turvallisuuden sektori tarkoittaa nimensä mukaisesti eläin- ja kasvilajien ja elinympäristöjemme turvallisuutta

  Valtion sisäinen turvallisuus

 • sisäistä turvallisuutta ylläpitämällä ehkäistään ja hallitaan valtioon ja ihmisiin kohdistuvia rikoksia, onnettomuuksia, ympäristövahinkoja ja muita häiriöitä.
 • toimiva oikeusturvajärjestelmä on turvallisuuden edellytys.
 • tuomioistuimet asettavat rikoksiin syyllistyneet oikeudelliseen vastuuseen teoistaan ja poliisi pitää yllä yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä ehkäisee rikoksia ennalta yhdessä tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa.
 • valtio tiedottaa jo syntyneistä ympäristöllisistä tai muista vaarantavista tekijöistä asian mukaisesti nopeasti ja luotettavasti.
 • pelastus- ja ympäristöviranomaiset ehkäisevät onnettomuuksia ja ympäristövahinkoja sekä tiedottaa jo syntyneistä häiriötilanteista kansalaisille.
 • viranomaiset tekevät kansainvälistä yhteistyötä parantaakseen rajaturvallisuutta ja hallitakseen maahanmuuttoa sekä auttaakseen maahanmuuttajia sopeutumaan uuteen kotimaahansa.
 • sisäisen turvallisuuden ohjelma
 • liikenneturvallisuus
 • sosiaaliturvapoliitiikka toteutetaan toimeentuloturvan  ja sosiaalipalveluiden avulla. Kyse on sosiaaliturvapoliitiikan toimintajärjestelmästä, jolla pyritään turvaamaan kansalaisten suoriutuminen erilaisissa elämän tilanteissa.

         Kansallinen turvallisuus

 •  Suomen kansallinen turvallisuusratkaisu on kokonaismaanpuolustus.
 • Kokonaismaanpuolustus tarjoaa mahdollisuuden viranomaisten, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan voimavarojen järkevälle käytölle turvallisuutemme ylläpitämiseksi.
 • Ohjata ja valvoa kansainvälisiä erityissuoja tieto aineistot.
 • Kansallinen toiminta malli, jossa kaikkia laaja alaisia turvallisuus uhkia ja niiden edellyttämää varautumista ,sekä kriisi tilanteiden hallintaa.
 • Virastot valvoo ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimusten mukaisuutta sekä kuluttaja ja kemikaali turvallisuutta.
 • Tuotteita,palveluita ja tuotanto järjestelmiä ja niihin liittyvää lain säädäntöä valvotaan.
 • Toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä , omaisuutta ja ympäristö turvallisuus riskeiltä.
 •    arvot liittyvät ihmisen päämääriin ja käsitykseen hyvästä elämästä ja ne ilmaisevat käsityksen siitä, miten asioiden pitäisi olla yhteiskunnassa/maailmassa.
 • aineellisia ja henkisiä arvoja sekä itseisarvoja ja välinearvoja
 •  Työturvallisuus on työpaikan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa. Työturvallisuus on osa yritysturvallisuutta.[1] Yritysturvallisuuden muita osa-alueita ovat esim. ympäristöturvallisuus, tietoturvallisuus, henkilöturvallisuus, toimitilaturvallisuus ja rikosturvallisuudesta.
 • Työturvallisuutta toteutetaan työsuojelun avulla ja toimintaa ohjaavat mm. työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki
 •  Ihmis asumisen turvallisuuteen liittyy paljon muutakin kuin pelkän liukkauden torjuminen. Yleinen turvallisuus on valaistusta, valvontaa, toimivaa tekniikkaa ja asioista huolehtimista.
 • arvot ja aatteet säätelevät ihmisten välisiä suhteita ja käytännön vuorovaikutuksia. Esimerkiksi luotettavuus, oikeudenmukaisuus, rehellisyys, tasa-arvoisuus, ystävällisyys ja suvaitsevaisuus.
 • hyveinä myös ihmisten ja yhteisöjen ominaisuuksia
 •  taloudelliseen turvallisuuteen kuuluu sellaisia asioita kuin terve julkinen talous, vakaa hintataso, korkea työllisyys, riittävät sosiaaliset turvaverkot ja vakaasti toimivat rahoitusmarkkinat.
 • rahoitusjärjestelmän tehokas ja luotettava toiminta on yhteiskunnan toimivuuden keskeisin perusta.
 • kestävällä pohjalla oleva talous antaa turvallisuutta ja se pätee jokaisen yksityishenkilön, yrityksen ja valtioin kohdalla.
 • hyvinvointivaltiossa taloudellista turvallisuutta on vahvistettu luomalla sosiaalisia turvaverkkoja työttömyyden, tapaturmien, sairauden ja muiden yllättävien tilanteiden varalle.
 • taloudellinen vakaus voidaan menettää joko ulkoinen tai sisäsyntyinen syyn vuoksi.
 • ulkoinen syy voi olla geopoliittinen kriisi, maailmankaupan romahdus, öljykriisi, luonnononnettomuus tai jotain muuta sellaista
 • sisäsyntyisen talouden menetyksen syitä voi olla esim. huono hallinto, tiettyjen erityisryhmien tukeminen tai vain pitkäjänteisyyden puute. Valtio ajautuu näin liialliseen velkaantumiseen, korkeaan inflaatioon tai pankkikriisin kautta reaalitalouden romahtamiseen.
 • kärjistyneet eturistiriidat tai heikentynyt luottamus poliittisiin päättäjiin ja yhteiskunnan instituutioihin ovat pahentaneet tilannetta.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s