Perus- ja ihmisoikeudet

Perusoikeudet

 • Yhdenvertaisuus = ketään ei saa kohdella eri tavalla esim. sukupuolen, iän, uskonnon tai vammaisuuden.
 • Mielipiteen vapaus = jokainen saa muodostaa mielipiteensä  ja ilmaista sen vapaasti. Sananvapaus kuuluu tähän oikeuteen ja se sisältää oikeuden julkaista, ilmaista ja vastaanottaa lakia rikkomattomia mielipiteitä ja viestejä  kenenkään sitä ennakolta estämättä.
 • Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus = oikeus järjestää kokouksia ja mielenosoituksiä sekä osallistua niihin. Oikeus perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen.
 • Liikkumisvapaus = vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa
 • Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate = ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita sellaisesta teota jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi.
 • Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen = ei saa tuomita kuolemaa,kiduttaa tai kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.
 • Yksityiselämän suoja = yksityiselämän, kunnian ja kotirauhan suoja. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin suoja.
 • Vaali- ja osallistumisoikeus = Jokaisella Suomen kansalaisella (täysi-ikäinen) on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. EU:n täysi-ikäisellä kansalaisella oikeus äänestää Euroopan unionin vaaleissa.
 • Sananvapaus ja julkisuus = oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoa, mielipiteitä ja muita viestejä. Oikeus saada tietoa julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.
 • Uskonnon ja omantunnon vapaus = oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhteisöön.
 • Omaisuuden suoja = jokaisella on oikeus omaisuuteen ja sen lain myöntämään suojaan.
 • Sivistykselliset oikeudet = maksuton perusopetus ja julkisen vallan on turvattava yhtäläinen mahdollisuus saada muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.
 • Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin = oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Saamelaisilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan . Oikeus tulkitsemis- ja käännösapuun.
 • Oikeus työhön ja elinkeinovapaus = oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkinen valtahuolehtii työvoiman suojelusta ja edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön.
 • Oikeus sosiaaliturvaan = oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perustoimeentulon turva työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän  ja huoltajuuden menetyksen perusteella. Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä riittävä tuki perheelle ja lapselle turvaten lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Julkisen vallan on edistettävä oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.
 • Vastuu ympäristöstä = vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuuden osallistua elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.
 • Oikeusturva = oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti sekä ilman aiheetonta viivästystä.
 • Perusoikeuksien turvaaminen = julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

 

 

Ihmisoikeudet

 • Oikeus elämään = ketään ei saa tappaa. Valtio tai muu julkinen valta ei saa surmata ihmisiä laittomasti tai mielivaltaisesti.
 • Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus = ihmisellä on vapaus  omaksua ja harjoittaa omavalintaista uskontoa.
 • Mielivaltaisen pidätyksen kielto ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai karkottaa. Jokaiselle on viipymättä ilmoitettava toimenpiteen syy.
 • Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus  = oikeus järjestää kokouksia ja mielenosoituksia viranomaisten sitä estämättä. Vapaus muodostaa yhdistyksiä ja yrityksiä. Vapaus liittyä tai olla liittymättä järjestöihin. Tämän vapauden estämiseksi ei saa asettaa muita rajoituksia kuin ne, jotka on säädetty lailla.
 • Liikkumisen vapaus = Jokaisella  laillisesti valtion alueella olevalla on oikeus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä. Jokaisella on oikeus lähteä ja palata myös omasta ja vieraasta maasta.
 • Oikeus kansalaisuuteen = Jokaisella on oikeus kansalaisuuteen eikä sitä tai sen vaihtamista saa keneltäkään riistää taikka evätä. Kenestäkään ei saa tehdä valtiotonta.
 • Oikeus kehitykseen =  Jokaisella on oikeus sellaiseen yhteiskunnnalliseen ja kansainväliseen kehitykseen ,joka auttaa kansalaisiaan tukemalla heidän sosiaalista, taloudellista ja poliittista oikeuttaan. Valtion tehtävään kuuluu luoda olosuhteet, joissa yksittäiset ihmiset ja kansat pääsevät osallisiksi kehitykseen.
 • Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan =  jokaisella on oikeus nauttia oikeudenmukaisista ja suotuisista työoloista jotka sisältävät kohtuullisen palkan ja turvalliset sekä terveelliset työolot, yhtäläisen oikeuden edetä urallansa sekä kohtuullisen työ-, lepo- ja loma-ajan.
 • Oikeudenmukainen oikeudenkäynti = kaikilla on oikeus tulla kuulluksi siten että häntä kohdellaan oikeudenmukaisesti sekä puolueettomasti tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai häntä vastaan nostetun rikossyytteen selvityksessä. Jokainen on syytön siihen  asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa oikeudenkäynnissä.
 • Oikeus omaisuuteen = Jokaisella on oikeus omaisuuteen ja kukaan ei saa sitä riistää muuta kuin julkisen edun tai laissa määrättyjen ehtojen perusteella. Valtiolla on kuitenkin oineus saattaa voimaan lakeja, jotka ovat välttämättömiä omaisuuden käytön valvomiseksi yleisen edun nimissä ja taatakseen verojen, muiden maksujen tai sakkojen maksamiseksi.
 • Oikeus opetukseen = jokaisella on oikeus maksuttomaan alkeis- ja perusopetukseen. Jokaisella on myös velvollisuus osallistua alkeisopetukseen. Opetuksen on pyrittävä henkilön persoonallisuuden kehittämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen tukemiseen. Sen tulee edesauttaa ymmärtämistä ja suvaitsevaisuutta kaikkien kansakuntien ja kaikkien rotu- ja uskontoryhmien kesken.
 • Oikeus osallistua julkiseen toimintaan ja poliittiseen päätöksentekoon = kaikilla on oikeus osallistua maansa asioiden hallitsemiseen joko välittömästi tai vapaasti valittujen edustajien välityksellä. Kaikilla on yhtäläinen oikeus päästä maansa julkisiin toimiin. Kansan tahto on hallitusvallan perusta. Se toteutuu määräaikaisilla ja aidoilla vaaleilla, joissa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus.
 • Oikeus osallistua yhteiskunnan sivistyselämään = kaikki saavat vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään sekä nauttia ja päästä osalliseksi tieteen mukana tuomiin etuihin. Jokaisella on oikeus nauttia tieteellisten, kirjallisten tai taiteellisten  tuotteidensa henkistä ja aineellista suojaa.
 • Oikeus riittävään elintasoon = jokaisella on oikeus riittävään elintasoon joka turvaa hänen ja perheensä elämän eri osa-alueet (esim terveys ja asunto). Vanhemmilla ja lapsilla on oikeus erityiseen huoltoon ja apuun riippumatta heidän lähtökohdistaan.
 • Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe = täysi-ikäisillä henkilöillä on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe riippumatta heidän rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta. Kaikilla on yhäläiset oikeudet avioliittoon, sen aikana ja sen purkamisen jälkeen. Avioliiton voi solmia aviopuolisoiden vapaasta ja täydellisestä suostumuksesta. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sitä suojaa yhteiskunta ja valtio.
 • Oikeus sosiaaliturvaan = jokaisella yhteiskunnan jäsenellä on oikeus sosiaaliturvaan ja oikeus nauttia hänen ihmisarvolleen ja vapaalle kehittymiselle välttämättömiä sosiaalisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.
 • Oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä = jokaisella on oikeus tulla tunnustetuksi lain edessä.
 • Oikeus työhön = jokaisella on oikeus työhön, työpaikan valintaan, oikeudenmukaisiin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. Kaikilla oikeus samaan palkkaan samasta työstä ilman syrjintää. Jokaisella on oikeus liittyä ja perustaa ammattiyhdityksiä etujensa puolustamiseksi.
 • Oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan = oikeus suojaa ihmistä ja hänen kotiaan ja perhettään. Kukaan ei saa mielivaltaisesti puuttua näihinoikeuksiin. Ihmisen kunniaa tai mainetta ei saa loukata.
 • Oikeus turvapaikkaan = vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja saada turvapaikka muista maista. Turvapaikan oikeutta voidaan rajata kun kysymyksessä on tosi epäpoliittisista rikos syytteistä tai teoista, jotka rikkovat YK:n periaatteita ja päämääriä.
 • Orjuuden ja pakkotyön kielto = ketään ei saa pitää orjuudessa tai myydä orjakaupassa. Ketään ei saa vaatia suorittamaan pakkotyötä tai muuta pakollista työtä.
 • Syrjinnän kielto = jokaisella on oikeus ihmisoikeuksiin ilman minkäänlaista rotuun, uskontoon, väriin, sukupuoleen, kieleen, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja he ovat oikeutettu erotuksetta yhtäläiseen lainsuojaan.
 • Kidutuksen kielto = ketään ei saa kiduttaa, kohdella tai rangaista julmasti eikä epäinhimilliseti tai alentavasti.
 • Mielipiteen- ja sananvapaus = mielipiteen- ja sananvapaus kuuluu kaikille. Kaikilla on myös oikeus olla tulematta häirityksi ja oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta. Vapauksien käyttö merkitsee erityisiä velvollisuuksia ja erityistä vastuuta.Lähteet: http://www.finlex.fi , http://www.oikeusministerio.fi , http://www.ihmisoikeudet.net , http://www.amnesty.fi , http://www.ykliitto.fi ja http://www.europa.nethttp://www.iltalehti.fi/uutiset/2016081622138699_uu.shtml http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016062821810885_ul.shtml http://www.hs.fi/kotimaa/a1434245663383
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s