Turvallisuus alan tutkinnon osat

Turvalisuusalan toiminta 45osp

Pitää sisällään turvallisuuteen liittyviä perus asioita kuten

 • riskien ja uhkien tunnistaminen
 • vaarojen ennaltaehkäisy
 • perus lain säädännöt
 • ihmisoikeuksien huomiointi
 • voiman käytön ja hätä varjelun käytön
 •   toimia väkivaltaa, rikoksia ja onnettomuuksia estävällä tavalla
 • viestiä sopivalla tavalla
 • hyvän asiakas palvelun
 • hätä ensiavun perusteet
 • turvallisen tulen käytön
 • työturvallisuus säädösten noudattaminen

Turvallisuusalan toimija osaa  turvallisuuteen liittyvät perus tiedot ja taidot.

Pelastustoiminta 30 osp

PelastusOpiskelija osaa..

 • ottaa työssään huomioon omaehtoiseen varautumiseen ja pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön
 • tunnistaa asiakaskohteen turvallisuuteen liittyviä uhkia
 • tunnistaa asiakaskohteen uhkakuvat
 • osaa kartoittaa asiakaskohteeseen liittyviä turvallisuus asioita
 • tunnistaa asiakaskohteen palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät turvallisuus asiat
 • opastaa ja ohjata asiakkaita turvallisuuteen liittyvissä asioissa
 • järjestelmät ja -järjestelyt
 • tehdä palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvää neuvonta- ja valistustyötä
 • raportoida yrityksen johdolle turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista turvallisuuspuitteista

Pelastustoimija osaa  ottaa huomioon  palo ja pelastus toiminnan osa alueet.

Turvallisuustekninen toiminta 30 osp

Opiskelija osaa:

 • toiminta alaan vaikuttavan lainsäädännön mukaisesti omien toimivaltuuksiensa rajoissa
 • ottaa huomioon omaa toimivaltaansa rajoittavat tekijät
 • selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan
 • suunnitella omaa työtään huomioiden kohteiden turvallisuustekniset laitteistovaatimukset
 • ottaa huomioon turvajärjestelmien suunnittelun ja asennusten perusteet
 • ottaa huomioon dokumentoinnin ja tiedon luokituksen vaatimukset
 • lukea ja tulkita erilaisiin turvallisuusteknisiin laitteistoihin liittyviä karttoja, piirrosmerkkejä ja ohjeita
 • toimia määräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • ottaa huomioon eri sidosryhmät turvallisuusteknisessä hankkeessa
 • opastaa laitteistovalinnoissa

teknisen alan osaaja osaa tekniseen turvallisuuteen liittyvät turvallisuuskäsiteet.

Vartiointitoiminta 30 osp

Opiskelija osaa:

 • toimia alaan vaikuttavan lainsäädännön mukaisesti omien toimivaltuuksiensa rajoissa
 • toimia vartioinnin tarkoituksenmukaisten työmenetelmien ja vartioimismuotojen mukaisesti
 • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti
 • noudattaa vartiointitoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä
 • ottaa huomioon yritysturvallisuuden merkityksen toiminnan jatkuvuuden ja yrittäjän riskin kannalta
 • ottaa huomioon yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyvät perusasiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla

Vartiointitoiminnan osaaja pystyy toimimaan  erin laisissa vartiointi toimissa ohjeita ja säädöksiä noudattaen.

 

Ympäristöturvallisuustoiminta 15 osp

 • ottaa huomioon ympäristöturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön velvoitteet
 • tunnistaa ja tarkastaa ympäristöturvallisuuteen liittyviä uhkia
 • ottaa huomioon vaarallisia aineita käyttävän tai varastoivan laitoksen ja yrityksen erityisvaatimukset, esimerkiksi CURIA – Documents – Europa.eu mukaisesti
 • tunnistaa luonnonolosuhteisiin liittyviä vaaroja ja haittoja, esim. myrskyihin ja rajuilmoihin liittyviä
 • käyttää ja opastaa muita henkilöitä käyttämään erilaisia suojaimia erityis- tai häiriötilanteissa
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat

Ympäristöturvallisuus toimija pyrkii toiminnallaan  turvaamaan ympäristöä ja ennalta ehkäistä henkilöstö ja ympäristö vaaroja.

 

Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 15 osp

 • toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteissa toimintaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti
 • toimia toimivaltuuksiensa rajoissa
 • toimia poikkeustilanteissa hätävarjelua ja voimankäyttöä säätelevän lainsäädännön mukaisesti
 • käyttää vartijalle sallittuja voimankäyttövälineitä, paitsi ampuma-asetta, niitä koskevan lainsäädännön ja sisäministeriön määrittämän koulutuksen mukaisesti

 

 •  vartioimistehtävän yleiset periaatteet, käyttäytymistavat ja suhteen viranomaistoimintaan
 • valvontakohteiden rakenteellisen turvallisuuden perusteet ja tuntee ilmoitus- ja valvontajärjestelmien toimintaperiaatteita ja tietää niiden teknisiä perusteita
 • tehdä vartiointiin ja järjestyksenvalvontaan liittyviä tehtäviä tarkoituksen ja tilanteen mukaisesti
 • ottaa huomioon ihmisen perus- ja ihmisoikeudet ja toimia mahdollisimman vähän niihin puuttuvalla tavalla
 • vartijan ja järjestyksenvalvojan asun asiallisen käytön
 • työssä tarvittavien välineiden ja varusteiden, kuten tieto- ja viestintävälineiden sekä avaimien ja valaisimien käytön
 • asiakaspalvelun haastavissakin asiakastilanteissa
 • ongelmatilanteiden hallinnan ja käyttää tarvittaessa sanatonta viestintää ja turvallista voimankäyttöä
 • raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla

Vartiointi ja järjestyksen valvoja pyrkii toiminnallaan turvaamaan ja valvomaan ympäritöä ja henkilöstöä.

Turvatarkastustoiminta 15 osp

opiskelija osaa:

 • havainnoida työympäristöään ja raportoida poikkeamista
 • perustaa turvatarkastuspisteen
 • toimia yhdessä viranomaisten kanssa ja ottaa huomioon turvatarkastusta säätelevän lainsäädännön
 • käyttää yleisimpiä turvatarkastuksissa käytössä olevia teknisiä laitteita ja apuvälineitä
 • kertoa tarkastusmenettelystä tarkastettavalle sekä opastaa ja ohjata häntä tarkastusprosessin aikana
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja mitoittaa toimintansa oikein
 • ottaa huomioon eri kulttuurien väliset erot ja niiden vaikutuksen toimintaansa
 • toimia turvallisuutta edistävällä tavalla sekä toimia työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat

Turvatarkastaja toimii ennaltaehkäisevänä toimijana joka ylläpitää turva laitteiden toimintaa ja niiden toimivuutta.

Uhkatilanteiden hallinta 15 osp

opiskelija osaa:

 • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti
 • tunnistaa työtehtäväänsä liittyviä uhkia
 • suunnitella työtehtävänsä tilanteeseen liittyvien uhkien perusteella
 • ottaa huomioon stressireaktioiden vaikutuksen omassa ja kohdehenkilön toiminnassa
 • hakea apua työtehtävässä koettuun traumaattiseen kokemukseen
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla

Uhkatilanteen hallinnassa on tärkeää ottaa huomioon turvallisuustekijät ja lain säädännöt.

Yrityksessä toimiminen 15 osp

opiskelija osaa:

 • arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista
 • täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen
 • suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti
 • tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä
 • esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa
 • käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa

Yrityksessä toimiminen on yritykselle toimimista.

Huippuosaajana toimiminen 15 osp

opiskelija osaa:

 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman
 • ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin
 • varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen
 • kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä
 • mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan
 • kehittää työtä ja työympäristöä
 • toimia alan verkostoissa

Huippuosaaja osaa alan vaativimmatkin työ tehtävät.

Kansainvälinen turvatoiminta 15 osp

opiskelija osaa:

 • suunnitelle toimintaa kansain välisessä ympäristössä
 • toimia kansainvälisissä ympäristöissä
 • ottaa huomioon kulttuurien erot ja  niiden vaikutuksen toimintaansa
 • ottaa huomioon asiakkaansa ja itsensä turvallisuuden
 • toteuttaa toimintaansa viranomaisten ohjeita noudattaen

Kansainvälinen toimija osaa kommunikoida erikielillä asiakkaasta riippuen, sekä pystyy työskentelemään eri kulttuurista lähtöisin olevien kanssa.

Logistinen turvatoiminta 15 osp

 • toimia erilaisissa logistissa asiakaspalvelutilanteissa
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • käyttää varastolaitteita turvallisesti
 • varmistaa kuorman
 • ohjata liikennettä ja toimia tieturvakoulutuksen periaatteiden mukaisesti
 • ottaa huomioon ABC-analyysin ja hävikin ehkäisyn sekä hyödyntää näitä ennaltaehkäisevässä turvallisuustyössä
 • ottaa huomioon vaarallisten aineiden merkinnät ja toimia näitä koskevien ohjeiden mukaisesti turvallisesti
 • ottaa huomioon ADR-kuljetuksen turvallisuusvaatimukset
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla

Logistiikka toimija työskentelee  erilaisissa kuljetus, lastaus ja liikenneohjaus töissä.

Kansainvälinen turvallisuustoiminta 15 osp

Opiskelija osaa:

 • suunnitella toimintaansa kansainvälisessä ympäristössä
 • toimia erilaisissa kansainvälisissä ympäristöissä
 • ottaa huomioon toimintaympäristönsä vaatimuksia
 • ottaa huomioon eri kulttuurien väliset erot ja niiden vaikutuksen toimintaansa
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • toteuttaa toimintaansa viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • hakea ja valita toimintansa perustaksi luotettavia tietolähteitä
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

 

Yritystoiminnan suunittelu 15 osp

Opiskelija  osaa:

 • arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta
 • selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta
 • esittää liikeidean ja yritysmuodon
 • laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat

Kiinteistötekninen toiminta 15 osp

Opiskelija osaa:

 • tulkita kiinteistöön liittyviä kuvia ja kaavioita
 • selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan
 • kiinteistön huollon ja ylläpidon merkityksen
 • kiinteistö- ja rakennustekniikkaan liittyvien toimintaperiaatteet ja tunnistaa niiden yleisimmät toimintahäiriöt ja niiden aiheuttajat
 • toimia yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa
 • toimia määräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • ottaa huomioon lain määrittelemät rajat itse/alan ammattilaisen tehtävien töiden ja asennusten suhteen
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla

 

Tietoturvallisuustoiminta 15 osp

Opiskelijan tulee osata:

 • tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset lait ja muut säädökset
 • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • ottaa huomioon tietojen käsittelyyn, luokitukseen ja säilytykseen liittyvät asiat, esimerkiksi standardin ISO 27000 jaottelun mukaisesti
 • toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tasolla
 • opastaa tietojärjestelmien käyttäjiä oikeaan ja turvalliseen käyttöön
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla
 • käyttää erilaisia tietojärjestelmiä

Turvallisuusalan palvelutoiminta 15  osp

Opiskelijan tulee osata:

 • selvittää asiakaskohteeseen liittyvät palvelu- ja laatukuvauksien sisällöt
 • suunnitella ja toteuttaa työhönsä liittyvät asiakaspalvelun tilanteet ja vaiheet
 • suunnitella ja toteuttaa erilaisia asiakkaan pyytämiä tuki- ja palvelutehtäviä
 • ottaa huomioon työskentelyn päihdetyöaiheisissa tehtävissä
 • ottaa huomioon organisaation omaehtoiseen varautumiseen liittyvät työn tunnuspiirteet ja sitä koskevan lainsäädännön, esimerkiksi teollisuusyritysten omat turvallisuusorganisaatiot ja -tehtävät
 • ottaa huomioon oikeudellisen asemansa työskennellessään yritysten omissa turvallisuusorganisaatioissa
 • ottaa huomioon omaehtoiseen varautumiseen liittyvien töiden erot vartioimisliiketoimintaan

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp

yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s