Rikosilmoitinjärjestelmät

 Tehtävä 1: 

Rikosilmoitinjärjestelmä on laitteisto joka suojaa valvomalla esimerkiksi tiloja, rakennuksia ja alueita tai tiettyjä kohteita esimerkiksi kassakaappeja erilaisten ilmaisimien avulla. Ilkivallasta tai murtautumisesta aiheutunut hälytys voidaan ohjata vartioimisliikkeelle, hätäkeskukselle tai järjestelmän käyttäjälle.

Rikosilmoitinjärjestelmiä on kolmea eri tyyppiä:.Osoitteellinen rikosilmoitinjärjestelmä

Osoitteellisessa rikosilmoitinjärjestelmässä jokainen esimerkiksi liiketunnistin on kytketty pääkeskukseen siten, että kun liiketunnistin havaitsee liikkeen voidaan  pääkeskuksesta paikantaa tunnistimen sijainti. Voidaan kaapeloida tai toteuttaa langattomana. Tätä voidaan käyttää paikoissa jossa on todella arvokasta tavaraa ja rikoksen tekijä on saatava nopeasti kiinni.

 2. silmukka rikosilmoitinjärjestelmä

Silmukka rikosilmoitinjärjestelmässä tunnistimet kytketään siten että esimerkiksi yhden rakennuksen tunnistimet on yhteydessä toisiinsa ja näin ollen pääkeskuksesta ei voida päätellä mistä paikkaan rakennusta hälytys on tullut vaan hälytys voi olla missä vain rakennusta. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi kouluissa.

3. Langaton rikosilmoitinjärjestelmä

Langatonta rikosilmoitinjärjestelmää voidaan käyttää esimerkiksi silloin kun kaapelointi on mahdotonta ,hankalaa tai liian kallista. Langattomassa rikosilmoitinjärjestelmässä tiedonsiirto tapahtuu radiotaajuuksilla. Käytettävissä on samat komponentit kuin langallisissa järjestelmissä. Sen tyypillinen kantama on 10-100m, riippuen asennuspaikasta. Välivahvistimilla kantomatkaa voidaan pidentää. Käyttöjännite paristosta tai pienoisakuista.

a) Yleensä rikosilmoitinjärjestelmään kuuluu Ilmaisimet, Keskusyksiköt, Käyttölaitteet, Varavirta ,Robottipuhelin joka välittää järjestelmän tietoa eteenpäin,Tiedonsiirtolaite

b) Ilmaisin huomaa poikkeustilan esimerkiksi liikkeen rakennuksessa jonka jälkeen se lähettää tiedon eteenpäin kaapelia tai radiotaajuuksia pitkin. Keskusyksikkö sisältää järjestelmän.  Käyttölaitteella käytetään ja hallitaan järjestelmää. Varavirta esim. akku takaa suojauksen myös sähkökatkos aikana. Robottipuhelin välittää järjestelmän tiedon eteenpäin.  Tiedonsiirtolaite kuljettaa tiedon ilmaisimesta keskusyksikköön.

Tehtävä 2.

a) Passiivinen infrapunailmaisin:” Passiivinen infrapunailmaisin on yleisin liikeilmaisimista. Se tunnistaa infrapunasäteilyn voimakkuuden nopeat vaihtelut, jotka johtuvat kehon tai muun lämmönlähteen liikkeestä.” ( passive infrared detector)

Aktiivinen infrapunailmaisin/Linjailmaisin: Käytetään esimerkiksi liikenne valoissa. Toimii samalla periaatteella kuin passiivinen ilmaisin mutta on kuitenkin koko ajan aktiivisessa tilassa. (active infrared detector)

Magneettikosketin: ”Reagoi kun kaksi eri pintaa – magneetti ja vastakappale – erkanevat toisistaan. Magneettikosketinta käytetään ovien valvonnassa, mutta jossain tapauksissa myös ikkunoiden aukioloa on perusteltua valvoa magneettikoskettimilla.”(magnetic contact)

Mikroaaltoilmaisin:” Mikroaaltoilmaisin lähettää mikroaaltopulsseja ja vastaanottaa niiden heijastuksen liikkuvasta objektista” (microwawe detector)

Ryöstöpainike/Paniikkipainike: Esimerkiksi kaupan kassoilla kassamyyjän läheisyydessä sijaitseva nappi. Mikäli kaupassa tapahtuu poikkeustila voi myyjä kutsua vartijan paikalle nappia painamalla.  (panic button)

Lasirikkoilmaisin: ”Lasirikkoilmaisimen toiminta perustuu särkyvän lasin aiheuttaman äänen tunnistamiseen. Ilmaisin havaitsee rikki menevän lasin 9 metrin päästä. Ilmaisimen herkkyys on säädettävissä.” (glass break detector)

Tärinäilmaisin/seisminen ilmaisin: Toimii Liikkeen tai tärinan aiheuttamasta energiasta ja laukaisee näin hälytyksen. (seismic deector)

Vuotavakaapeli: Vuotavakaapeli on sopivasti rei’itetty koaksiaalikaapeli joka jakaa signaali kaapelista ympäristöön. (leaky cable)

Kosteusilmaisin: Aktivoituu nesteen tai kosteuden vaikutuksesta. Kosteusilmaisin hälyttää vedestä ja muista nesteistä. (humidity indicator)

Lämpöilmaisin: Aktivoituu ilmanlämpötilan vaihtelusta ja aiheuttaa näin hälytyksen. (heat detector)

Savuilmaisin: ”Pistemäisessä ioni-ilmaisimessa on kaksi kammiota, joiden läpi kulkee sähkövirta: avoin mittauskammio ja suljettu vertailukammio. Kun savu pääsee mittauskammioon, kammion jännite muuttuu. Kun muutos vertailukammion jännitteeseen on riittävä, laite hälyttää.” (smoke detector)

Lähteet: http://www.Finalert.fi.   http://www.electra.fi . http://www.ss-palvelut.fi. http://www.taloon.com.  www.Wikipedia.org

Tehtävä 3.

Doppler-ilmiö: Aaltoliikkeen taajuudessa tai aallonpituudessa tapahtuva muutos joka johtuu aaltojen lähteen ja havaitsijan liikkeestä toisiinsa nähden. (Mikroaaltoilmaisin)

Kosteus: Ilmassa olevaa vesihöyryä jota ei tavallisesti näe tai tunne. (Kosteusilmaisin)

Lämpö:  Lämpö on molekyylien värähtelystä syntyä liikettä. (Lasirikkoilmaisin, Paloilmaisin) Lämpösiirtyy lämpimästä kylmään. Se voi liikkua Kulkeutumalla, johtumalla ja säteilemällä.

Magneettisuus: Ilmiö magneettisten sekä sähkövirtojen ja liikkuvien sähkövarausten välillä. (magneettikosketin)

Sähkömagneettikenttä: Sähkömagneettinen säteily eli sähkömagneettiset aallot muodostavat sähkömagneettikentän aaltoliikkeen. (Vuotavakaapeli)

Sähkömagneettinen säteily: Sähkömagneettinen säteily eli sähkömagneettiset aallot ovat sähkömagneettisen kentän aaltoliikettä. (infrapunailmaisin, Mikroaaltoilmaisin)

Taajuus: Kuvaa toistuvien ilmiöiden tapahtumien määrää. (Langaton rikosilmoitin järjestelmä) Yksikkö herzi. Kun aallonpituus kasvaa nii taajuus pienenee

 

3 c)

Suure Suureen tunnus Yksikkö Yksikön tunnus
Lämpötila T Celsius °C
Jännite U Voltti V
Taajuus F Herzi Hz
Äänenpaine p Pascal Pa
Teho P Watti W

Pituus                                    l                                             Metri                                    m

3 d)

nimeton-ssss

Kuvassa on tietokoneen arvokilpi joka kertoo laitteesta olennaisia tietoja.

1.Ensimmäinen merkintä jossa on roskakorin kuva tarkoittaa sitä että konetta ei saa hävittää normaalijätteeseen vaan se on toimitettava ongelmajätepisteeseen.

2.Toinen (CE) merkintä mahdollistaa tuotteiden vapaan liikkuvuuden euroopan alueella. Se on valmistajan ja maahantuojan oma vakuutus siitä ,että tuote täyttää vaatimukset.

3.CCC Merkintä on Kiinalaisen testauslaboratorion kansainvälinen tunnus.

4.FCC-merkintä on yhdysvalloissa myytävien tai valmistettujen elektronisten laitteiden sertifiointi. Tällä sertifioinnil-la luvataan tuotteen elektromagneettisen säteilyn olevan alle Federal Com-munications Commission asettamien rajojen.

Sähköturvallisuus

Sähköturvallisuudella tarkoitetaan sähköiskun tuottamien vammojen, tuhojen sekä kuolemien minimointia.

Sähköturvallisuutta voidaan parantaa asianmukaisella koulutuksella sekä yleisellä perehdyttämisellä.

Oikeanlaiset ja huolellisesti tehdyt kytkennät ja muut sähkötyöt edesauttavat sähköturvallisuuden parantamista. Sähköturvallisuutta voidaan myös parantaa huoltamalla laitteita sekä tekemällä niistä turvallisia, esimerkiksi sulakkeita asentamalla turvaudutaan oikosulun aiheuttamalta vahingolta ja mahdolliselta tulipalolta.

Sähköturvallisuudessa tärkein perehdyttämisen kohde on koti, kotona kulkee verkkovirtaa pistorasioissa ja niiden kanssa tulee toimia oikein ja huolellisesti, koska niistä saatu sähköisku voi olla kohtalokas.

Laskukaavat

Tehon laskentakaava

P = \frac{dW}{dt},

  • P = teho
  • W = mekaaninen työ
  • t = aika

Sähkö teho voidaan laskea kertomalla Teho (voltti)  ja Virta (ampeeri).

Voltti x Ampeeri = Teho (Watti)

Koska arvokilvestä ei selvinnyt tietokoneen sähköarvoja laskimme akun tehon

4.29 ampeeria kertaa 11.4 voltti on 48.9 Wattia. Joten tietokoneen akun teho on 48.9 Wattia.

Akun lataamiseen menee vuorokaudessa 1173.6 wattituntia. Yksi  kilo Watti tunti maksaa 4.49 senttiä joten vuorokaudessa latausmaksaa 5 senttiä plus muut kulut = noin 10 snt.

Sähkön hinnan lähteenä käytimme fortumin hintoja.

4. Kehäsuojaus

Kehäsuojauksella valvotaan alueen rajoja sekä rajojen sisäpuolella sijaitsevia rakennuksia. Kehäsuojauksen tavoite on estää luvaton tunkeutuminen alueelle. Kehäsuojaukseen sisältyy kehä, alue, kuori, tila ja kohde suojaus.

Kehäsuojauksena voidaan käyttää esim. aitaa tai hälytysjärjestelmää, myös ”asiaton oleskelu kielletty” merkinnät ovat kehäsuojausta vaikkei ne tunkeutumista estäisikään.

Aluesuojauksessa voidaan käyttää valoja tai valvonta kameroita. Alue on yleensä tontin piha.

Kuorisuojauksessa voidaan käyttää lasirikkoilmaisimia tai tärinäilmaisimia. Kuori on rakennuksen seinästö.

Tilasuojauksessa voidaan käyttää passiivista infrapunailmaisinta tai mikroaaltoilmaisinta jotka hälyttävät pääkeskukseen. Myös kameroilla voidaan valvoa tilan liikkeitä.

Kohde suojauksessa voidaan käyttää valvontakameroita tai linja-ilmaisimia myös lukittu lasivitriini suojaa kohdetta . Kohde voi esimerkiksi olla arvokas esine.

5. Tehty Moodleen

10. a)

Poistumisviive: Kun rikosilmoitinjärjestelmä kytketään päälle on kytkijällä esim. 2min aikaa poistua rakennuksesta.  (the exit)

Akkuvarmenus: Rikosilmoitinjärjestelmään kytketyt akut jotka takaavat toiminnan sähkökatkosten aikaan. (Battery back-up)

Päällekytkentä/ yö tila:  Rikosilmoitinjärjestelmän käyttölaitteesta asetetaan järjestelmä toimintaan. (Nightmode)

Sisääntuloviive:  Ja kun järjestelmä kyktetään taas pois päältä on kytkijällä 2 min aikaa kytkeä järjestelmä pois päältä tullessaan rakennukseen.( Entry delay)

Poiskytkentä: Toiminto jolla kytketään järjestelmä pois päältä eli päivä tilaan.

Ilmaisimen irtikytkentä / Silmukan ohittaminen /Silmukan eristäminen: Toiminto jolla saadaan tietty rikosilmoitin silmukka kytkettyä pois valvonnasta. ( Loop Bypass)

Uhkatunnus: Uhkatunnus on normaali käyttäjätunnus, mikä lähettää tunnusta käytettäessä Uhkatunnus -raportointikoodin rikosilmoitinjärjestelmän hälytyskeskukseen. Mistä tahansa käyttäjätunnuksesta voidaan tehdä uhkatunnus. (The threat of ID )

 

Exit delay: When you put intrusion detection system on you have for example 2 min time exit building.

Battery back-up: This ensures that the detector and system operating in power failure time.

Night mode: Intrusion detection system Using the device is set to system operations.

Entry delay: For example when you go in the apartment you have 2 min time shut intrusion detection system off to day mode

Loop bypass: The function of obtaining a certain intrusion loop connected off.

The threat of ID: The threat of user ID is normal, which is used to send recognize burglar alarm system to the central station.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s